ΩΡΑ...

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Ο Χριστός στις Ειδομένες τούτου του κόσμου

Ο Χριστός στις Ειδομένες τούτου του κόσμου


Ματθαίος: κε΄ 31-46
31«Είπεν ο Κύριος·  Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε θέλει καθήσει επί του θρόνου της δόξης αυτού,
31 «Είπε ο Κύριος: Όταν θα έρθει ο υιός του ανθρώπου μέσα σε όλη του τη δόξα του και μαζί μ’ αυτόν όλοι οι άγιοι άγγελοι, τότε θα καθίσει στο θρόνο του, τον ένδοξο,
32 και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς απ’ αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων, 
32 και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη, και θα ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλο τους ανθρώπους, όπως ξεχωρίζει ο τσοπάνης τα πρόβατα από τα κατσίκια,
33 και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερίφια εξ αριστερών.
33 και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα στα δεξιά του, τα δε κατσίκια στα αριστερά του.
34 Τότε ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς τους εκ δεξιών αυτού· Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου.
34 Τότε θα πει ο Βασιλέας σ’ εκείνους που θα είναι από τα δεξιά του· Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου να κληρονομήσετε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό που χτίστηκε ο κόσμος.
35 Διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και με εποτίσατε, ξένος ήμην, και με εφιλοξενήσατε,
35 Γιατί πείνασα και μου δώκατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε,
36 γυμνός, και με ενεδύσατε, ησθένησα, και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς εμέ.
36 γυμνός ήμουν και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφτήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε.
37 Τότε θέλουσιν αποκριθή προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες· Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν;
37 Τότε θα του αποκριθούν οι δίκαιοι, λέγοντας· Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσαμε ψωμί ή να διψάς και σου δώσαμε νερό;
38 πότε δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνόν και ενεδύσαμεν;
38 και πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε;
39 πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε;
39 και πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή και σε επισκεφτήκαμε;
40 Και αποκριθείς ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, καθ’ όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε.
40 Και θα αποκριθεί ο Βασιλέας και θα τους πει: Σας βεβαιώνω πως ό,τι κάνατε σ’ έναν από τους πιο άσημους ετούτους αδελφούς μου σ’ εμένα το κάνατε.
41 Τότε θέλει ειπεί και προς τους εξ αριστερών· Υπάγετε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού.
41 Τότε θα πει και σ’ εκείνους που θα είναι στα αριστερά του: Φύγετε μακριά μου εσείς οι καταραμένοι στο αιώνιο πυρ, που είναι ετοιμασμένο για το διάβολο και για εκείνους που κάνουν τα θελήματά του.
42 Διότι επείνασα, και δεν μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και δεν με εποτίσατε,
42 Διότι πείνασα και δε μου δώσατε να φάω, δίψασα και δε μου δώσατε να πιω,
43 ξένος ήμην, και δεν με εφιλοξενήσατε, γυμνός, και δεν με ενεδύσατε, ασθενής και εν φυλακή, και δεν με επεσκέφθητε.
43 ξένος ήμουν και δε με φιλοξενήσατε, γυμνός και δε με ντύσατε, άρρωστος και στη φυλακή και δεν ήρθατε να με δείτε.
44 Τότε θέλουσιν αποκριθή προς αυτόν και αυτοί, λέγοντες· Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή ή εν φυλακή, και δεν σε υπηρετήσαμεν;
44 Τότε θα του αποκριθούν κι αυτοί λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή στη φυλακή και δε σε υπηρετήσαμε;
45 Τότε θέλει αποκριθή προς αυτούς, λέγων· Αληθώς σας λέγω, καθ’ όσον δεν εκάμετε εις ένα τούτων των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε.
45 Τότε θα τους αποκριθεί λέγοντας: Σας βεβαιώνω πως ό,τι δεν κάνατε σ’ έναν από αυτούς τους άσημους (αδερφούς μου), ούτε και σ’ εμένα δεν το κάνατε.
46 Και θέλουσιν απέλθει ούτοι μεν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον».
46 Και θα πάνε τούτοι σε κόλαση αιώνια και οι δίκαιοι σε ζωή αιώνια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου